dış-cephe-laminatCephe kap­la­ma­la­rı­nın gide­rek önem kazan­dığı son zaman­larda, dış cephe lami­nat kap­la­ma­larda oldukça ter­cih edi­len bir uygu­lama secenegidir.

Ter­mo­set­ting ile reçine edi­len fazla sayıda kraft taba­ka­sı­nın ön ve arka kısım­la­rına UV ”mela­min” içe­rikli kağıt taba­kası geti­ril­me­siyle olu­şan bu yalı­tım mal­ze­mesi, yük­sek ısı ve basınç altında pres­le­ne­rek homo­jen bir yapıda bir araya geti­ril­mesinden oluşan malzemedir. Ürünün [UV] ışınla­rına karşı daya­nıklı bir yapı kazan­ması yurt dışında ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, pres­leme işlemi ülke­nizde yapılma başlanmıştır.
Lami­nat dış cephe uygu­la­ması bir­çok konut, has­tane, banka, alış­ve­riş mer­kezi, mağaza, sinema ve okul­lar için oldukça elve­rişli bir sis­tem olmak­ta­dır. Bunun yanında eski bina­la­rın iç kısım­la­rında asma tavan­lara uygu­la­nır­ken oto­mo­tiv sek­tö­rüne de el atmış bir dış cephe uygulamasıdır.

Dış cephe lami­nat kap­la­ma­lar fizik­sel ve tek­nik ola­rak geniş bir kon­sept sunar. Önce­likle su, rutu­bet ve buhar­dan etki­len­me­y-en mal­zeme, [UV] ışınla­rına karşı daya­nıklı ve asit yağ­mur­la­rına dayanıklı bir yapı­da­dır. Kolay alev alma­yan ve yan­ması oldukça zor olan ürün, iklim koşul­la­rına karşı daya­nıklıdır. Anti­bak­te­ri­yel yapısı ile bula­şıcı has­ta­lık­lara engel olur­ken, hiç­bir zararlı madde yapısnda üretmez Ayrıca kolay temiz­lenir yapısı ile oldukça kul­la­nış­lı­dır. Geniş bir kon­septte sunu­lan renk ve model seçe­neği her bina için uyum­lu­luk gösterebilmektedir…

Categories: Cephe Giydirme

Leave a Reply