Dünya üzerin­deki ilk yan­maz dış cephe kap­la­ma­la­rın­dan biri olan Alikobant son zaman­larda ülke gene­linde bir­çok yapı üzerinde uygu­la­maya alınmaktadır…
Alikobant dış cephe giy­dirme yan­maz özel­li­ği­nin yanı sıra bir­çok
avan­tajlı özel­lik­lere sahip­tir. genel ola­rak ter­cih sebebi olma­sında da bu fak­tör­ler genelde ön planda tutul­mak­ta­dır.. Alu­co­bond [A2] dış cephe giy­dir­me­nin ilk avan­tajı tabiî ki yan­gına karşı daya­nıklı olması yan­maz bir yapı gös­ter­me­si­dir. Bunun yanında yan­gın çıktığı anlarda her­hangi bir teh­li­keli [gaz] çıkışını izin ver­mez ve bunun yanında çevreye karşı her­hangi bir zararı bulun­ma­mak­ta­dı-Genel yapısı iti­ba­riyle hafif ve esnek bir boyut­ta­ sahiptir. Mali­ye­ti­nin düşük olması ve su geçir­me­mesi de diğer avan­taj­ları [1]ara­sında yer alır. Kolay temiz­le­ne­bi­len yapısı, aynı zamanda kolay işlenme ve rahatça kesi­lip şekil veri­le­bilme özel­lik­le­rini de yanında getir­miş­tir. Özel boyut­ları ara­sında yer alan büyük panel­leri ve pre­fab­rike panel­leri saye­sinde mon­taj süre­le­rini kısalt­mak­ta­dır. Bunun aka­binde inşaat üzerinde kuru­la­nis­kele ve bir­ta­kım kuru­lum aşa­ma­la­rında mali­yeti oldukça düşü­ren bir yapı içer­mek­te­dir. Bir­çok renk seçe­ne­ğini bün­ye­sinde barın­dır­ma­sıyla deği­şik alter­na­tif­leri müş­te­ri­le­rin beğe­ni­sine suna­bil­mek-­te­dir. Bunun yanında geri dönü­şüme de müsaittir..

Categories: Cephe Giydirme

Leave a Reply